Privacy Statement

Over ons

Triangle Solutions B.V. | Fryqua (hierna: Fryqua), gevestigd aan Dorsvloer 15, 9205 BN Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.fryqua.com
 • Dorsvloer 15, 9205 BN Drachten
 • +31 (0)512 54 84 84

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  Fryqua verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatums
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Fryqua verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het opnemen van contact met jou en of organisatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor de uitvoering van de (voorgenomen) overeenkomsten met klanten;
 • voor het declareren van facturen en het
 • voldoen aan betalingsverplichtingen;
 • voor het onderhouden van contact met relaties;
 • voor de uitvoering van een (mogelijke) arbeidsovereenkomst;
 • voor een correcte personeelsadministratie en loonadministratie;
 • voor de waarborging van de integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens van jou en anderen;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Fryqua;
 • voor informatieve en commerciële doeleinden. Fryqua zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, dan hierboven beschreven.

 • Met wie we je gegevens delen

  Fryqua verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fryqua blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Hoelang we je gegevens bewaren

  Fryqua bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In gevallen waarin de wet een specifieke bewaartermijn voorschrijft, zoals de financiële administratieplicht van 7 jaar, zal Fryqua de gegevens gedurende die wettelijke termijn bewaren.

  Welke rechten je hebt over je gegevens

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fryqua en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fryqua.com.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Fryqua wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Fryqua neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fryqua.com

  Cookies

  Fryqua gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.